JS 1373

ZS "STRZELEC" OSW
Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza reaktywowany został w 1991 roku. Związek powstał w wyniku fuzji pięciu działających w Polsce w latach 1989-1991 organizacji, tzw. Ruchu strzeleckiego, określając się jako patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej, będącej kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego "Strzelec", którego Komendantem Głównym był Józef Piłsudski.

Statutowymi celami działalności współczesnego Strzelca są przede wszystkim:
 • działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania;
 • wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym;
 • przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej;
 • podnoszenie poziomu sprawności fizycznej;
 • uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;
 • popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa.
Związek cele te realizuje prowadząc następujące formy działalności:
 • systematyczne szkolenia w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego;
 • comiesięczne szkolenie wojskowe prowadzone w jednostkach strzeleckich z wykorzystaniem obiektów własnych, bazy jednostek wojskowych, szkół, klubów osiedlowych itp.
 • centralne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane w oparciu o obiekty jednostek wojskowych, poligonów, Aeroklubów - o charakterze szkolenia wojskowego i instruktorsko-metodycznym dla młodzieży i instruktorów;
 • centralne obozy spadochronowe;
 • letnie i zimowe obozy szkoleniowo-wychowawcze organizowane przez jednostki strzeleckie;
 • szkoły przetrwania (survival) oraz nauka walki wręcz i działań antyterrorystycznych;
 • zajęcia teoretyczne i gry terenowe;
 • udział w uroczystościach patriotycznych oraz obchodach rocznicowych o charakterze państwowym i wojskowym;
 • marsze pamięci i rajdy poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii Polski;
 • spotkania z kombatantami i weteranami oraz wykłady z dziejów oręża polskiego.

Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu - Państwu Polskiemu pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Członkami Związku mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia. W ramach Związku działa również ruch orlęcy skupiający młodzież szkolną w wieku od 11 do 16 lat.

Związek liczy około 6000 strzelców i "orląt". W okresie 11 lat istnienia Związek wyszkolił ok. 650 spadochroniarzy (z zaliczeniem 3 skoków), 42  płetwo-nurków, 50 instruktorów strzelectwa sportowego, 15 instruktorów alpinistyki, 50 strażaków ochotników, 250 wychowawców obozów młodzieżowych i placówek wychowawczych. Większość członków "Strzelca" ma ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Komenda Główna

ZS " Strzelec" OSW

/budynek PASTy/

ul. Zielna 39

00-108 Warszawa


POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Forma Prawna: STOWARZYSZENIE

Numer KRS: 0000114650

REGON: 012617582

 
Joomla Tutorial at JoomlaShack.com